Гърция приема нов закон за медиацията, вдъхновен от италианския модел

Едно от първите действия на новия министър на правосъдието на Гърция Константинос Цирас беше да свика техническа група с водещи експерти по медиация, заедно с представители на адвокатите, съдии и учени, които да пренапишат нов закон, който може да помогне на гръцкото правосъдие да стане по-ефективно. След многобройни и стегнати срещи, само за няколко седмици, гръцкият парламент одобри новия закон №. 4640, публикуван в Официален вестник на 30 ноември 2019 г.

В речта си в Парламента,  министър Цирас направи изрично позоваване на италианския модел на медиация за „първата среща“ и преди всичко на резултатите от последните шест години като насока, вдъхновила закона. Позоваването на италианския модел има и в доклада към закона. От няколко години ADR Center се занимава с обучението на гръцки медиатори, съвместно с Фондация „Прометей“ на Атинската адвокатска колегия.

Основните елементи на новия гръцки закон са следните:

- От 15 януари 2020 г., всички семейни спорове (с изключение на разводите и др.  неприложими, като осиновяване и признаване на бащинство) са предмет на първа среща по медиация, като условие за допустимост на съдебния процес.

- От 15 март 2020 г.,  всички спорове на стойност над 30 000 евро, които попадат в рамките на „обикновения граждански процес“, съгласно Гражданския процесуален кодекс (огромното мнозинство от граждански и търговски спорове, отговорност за вреди, наследяване и др.), са предмет на първа среща по медиация, като условие за допустимост на съдебния процес.

 - Първата среща по медиация се провежда в рамките на 20 дни след уведомяването,  с акредитиран от Министерството на правосъдието медиатор, с първоначалната задача да информира страните за ползите от медиацията в техния конкретен случай. За тази среща се заплаща такса от 50 евро, която се разделя между страните по спора.

- При неучастие в тази първа среща,  съдията може да санкционира отсъстващата страна със сумата от 100 до 500 евро в полза на държавата. В случай на участие, но непостигане на решение,  страните не са обект на никакви санкции.

- Таксите за цялата процедура по медиация, след първата среща, се договарят свободно между страните и медиатора. В случай на липса на такова договаряне, таксата е 80 евро на час.

-Присъствието на адвоката е задължително по време на първата среща, с изключение при потребителски спорове и такива на ниска стойност.  Адвокатското възнаграждение се договаря с клиента и не може да бъде по-малко от 60-100-150 евро, в зависимост от стойността на спора.

- До създаването на центрове за медиация в цялата страна, страните могат да избират медиатора. При липса на съгласие,  медиаторът се назначава на ротационен принцип от Централна комисия по медиация, състояща се от 13 члена (2 съдии, 2 университетски преподаватели, 2 представители на адвокатската колегия, 2 представители на търговските палати, 2 представители на Министерството на правосъдието и 3 медиатори с доказан опит). Всички членове трябва да имат познания по медиация или да бъдат акредитирани медиатори.

- Основният курс за обучение на медиатори продължава 80 часа, от които поне 50 присъствени, с максимум  22 участници. Заключителните изпити за акредитация се провеждат от Министерството на правосъдието около два или три пъти годишно,  сред тези, които са посетили акредитиран курс. След това медиаторите трябва да посещават 20-часови опреснителни курсове на всеки 3 години.

Отпечатъкът на италианския модел на медиация е очевиден. Гърция обаче отиде по-далеч, като въведе първата среща в повечето граждански, търговски и семейни спорове. Методът, използван от гръцкия министър за включване на всички заинтересовани страни  трябва да бъде похвален и това, че ще продължи постоянно за непрекъснат мониторинг за справяне и решаване на всички проблеми във фазата на прилагането.

Автор: Леонардо Д'Урсо

Източник: ADR Mondo