Каква е ролята на адвокатите?

Законът за медиацията предвижда общото положение, че в процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други специалисти. (чл.12, ал.3). Практиката показва, че участието на юристи в медиацията като съветници на страните е много важно както за защитата на законовите интереси на страните, така и за постигането на разумни споразумения, приемливи и за двете страни.

Какво по-различно правят юристите в медиацията, за да се постигне това?

На първо място, ролята на юриста в медиацията, се различава сериозно от ролята му в съдебния процес. В медиацията юристът действа като консултант, който помага на клиента си да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му.

За разлика от съдебния процес, където ролята на юриста е на защитник, който отговаря изцяло за резултата от процеса,в медиацията отговорността за решението е споделена. Решението на практика се взема от клиента, юристът е професионалистът, който го съветва за най-добрите начини за защитата на интересите, които клиентът отстоява в медиацията. Ролята на юриста може да бъде както водеща – той да провежда преговорите с или без клиента си, така и съпровождаща – на съветник, който се включва при необходимост.

Юристът може да съдейства в медиацията под различни форми: да консултира клиента си преди медиацията или между отделните сесии, да участва в медиацията заедно с него, или да участва вместо клиента си (в по-редки случаи, основно при търговски спорове).

Професионално изпълнената роля на юриста в медиацията осигурява не само добро решение за страната, но и е ключова за успешното протичане на медиацията. По-конкретно в хода на процедурата по медиация тя включва следното съдействие от страна на правния консултант:

 • Информира и съветва клиента си за правата му, силните и слаби страни на случая му.

 • Помага на клиента да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, въз основа на фактите, закона, приети стандарти или практики.

 • Консултира го при преценка на вариантите за споразумение.

 • При приключване на медиацията адвокатът изготвя или подпомага изготвянето на постигнатата спогодба и осигурява нейната законосъобразност.

 • След медиацията, в случай на висящо дело, юристът внася спогодбата за одобрение от съда.

 • Когато се наложи , правният консултант може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата.

Консултирането от юристите е незаменимо за страните в работата по разрешаване на спора по същество – при изясняване на фактите, реалистичната им оценка въз основа на закона и съдебната практика, и обсъждането на възможности за решения, осигуряващи интересите на страните. Тук юристите могат да съдействат както с правната си квалификация, така и с опита си в преговорите.

От друга страна, когато в медиацията се работи по разрешаване на конфликт в отношенията на страните, страните обикновено имат нужда да обсъдят лични, дори неудобни или болезнени за тях въпроси и затова често срещана практика е те да се срещат сами с медиатора. В този случай ролята на юриста е свързана с евентуално консултиране на страната между сесиите по медиация, и най-вече при постигането на спогодба.

Консултирането с юрист преди подписването на спогодбата се възприема като важна гаранция за защитата на правата и интересите на страните. Затова е честа практика то да се препоръчва на страните както още в правилата за медиация на много медиаторски организации, така и от самите медиатори по време на процедурата.

Участието на юриста в медиацията дава на клиента сигурност, тъй като медиаторът няма право нито да дава правна преценка на случая, нито да оказва правно съдействие – с мнение или съвет. Имайки предвид това, както и посочените по-горе функции на адвоката в медиацията, може да се каже, че добре подготвеният юрист, който има нагласата да съдейства за договарянето на споразумение, съветвайки клиента си за разумен баланс между неговите интереси и тези на другата страна, е решаващата фигура, която в практиката често определя дали ще се постигне споразумение.

МОЖЕ ЛИ САМО АДВОКАТЪТ ДА МЕ ПРЕДСТАВЛЯВА В МЕДИАЦИЯ?

Обикновено страните, засегнати от спор, участват в договарянето на разрешение на спора чрез медиация лично. Това е свързано с принципа, че в медиацията се договаря въз основа на това какво всяка страна намира за важно, не само какво казва законът по спора. Тъй катоспорът се е развил поради различни виждания или искания на отделните страни по него, само те знаят както какви са действителните причини за различията, така и какви са същинските им цели, които преследват със спора.

Ако страните имат дългогодишни отношения например, и спорът им се отнася до това, че единият дължи пари на другия, но избягва плащането им, законосъобразното решение би било парите да бъдат платени, но интересите на двете страни могат да надхвърлят въпроса за плащането на конкретната сума. Възможно е да се окаже много по-важно например какви биха били бъдещите ползи от съвместната им дейност. Ако този, който дължи пари, има възможност да привлече нов клиент или изгодна сделка за бизнеса на другия, то тогава интересът и на двамата би бил да увеличат печалбата си, а не просто да решат въпроса с едно конкретно вземане. В този смисъл, договарянето в медиация лично, вместо чрез представители, е водещо за благоприятния резултат за участника от медиацията.

Накратко, в повечето случаи в практиката, е препоръчително личното участие на клиента лично заедно с адвоката . Когато става дума за търговско дружество, е препоръчително търговски директор или мениджър, който е пряко ангажиран в сферата, в която е възникнал спора с другия търговски партньор, също да участва. Адвокатите често няма как да преценят бизнес интересите на клиента си, тъй като тяхната роля е да защитават законовите права във връзка с вече възникналия спор, а не да преценяват какви печалби за в бъдеще могат да осигурят за клиента си чрез евентуална договорка с търговския партньор, с когото в момента има спор.

В много редки случаи е възможно преимуществено адвокатът да участва в срещите по медиация, като има максимално широки правомощия за параметрите за сключване на споразумение.

МЕДИАЦИЯ БЕЗ АДВОКАТ – КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ?

Обикновено страните, засегнати от спор, участват в договарянето на разрешение на спора чрез медиация лично. Това е свързано с принципа, че в медиацията се договаря въз основа на това какво всяка страна намира за важно, не само какво казва закона по спора. Тъй катоспорът се е развил поради различни виждания или искания на отделните страни по него, само те знаят както какви са действителните причини за различията, така и какви са същинските им цели, които преследват със спора.

Ако страните имат дългогодишни отношения например, и спорът им се отнася до това, че единият дължи пари на другия, но избягва плащането им, законосъобразното решение би било парите да бъдат платени, но интересите на двете страни могат да надхвърлят въпроса за плащането на конкретната сума. Възможно е да се окаже много по-важно например какви биха били бъдещите ползи от съвместната им дейност. Ако този, който дължи пари, има възможност да привлече нов клиент или изгодна сделка за бизнеса на другия, то тогава интересът и на двамата би бил да увеличат печалбата си, а не просто да решат въпроса с едно конкретно вземане. В този смисъл, договарянето в медиация лично, вместо чрез представители, е водещо за благоприятния резултат от медиацията за участника.

Дали обаче е необходимо и адвокатът да присъства заедно с Вас в медиация?

Отговорът зависи от конкретния случай, но има няколко принципа, които ще Ви помогнат да прецените необходимостта от участието на адвокат в медиацията.

Като цяло участието на адвоката в медиация, съвместно с клиента, осигурява воденето на преговорите в процедурата по медиация по начин, който едновременно защитава и законовите Ви права и интересите Ви – важността на които беше посочена по-горе.

В отделни случаи е възможно да разговаряте в медиацията, или в по-голямата част от нея, самостоятелно, без адвоката си. Например, когато обсъждате с другата страна повече лични въпроси, такива, свързани с отношенията и проблемите между Вас, както и когато обсъждате различни житейски разрешения, които да Ви удовлетворяват с оглед на личните, професионалните, финансовите ви планове и т.н.

Тук следва да имате предвид и това, че медиаторът не може да влиза в ролята на адвокат за никогоот Вас. Той е специалист по договарянето, който ще Ви помогне да изразите съображенията си така, че другата страна да ги разбере, както и Вие да разберете много по-добре аргументите на другата страна. Медиаторът ще направи всичко възможно да намерите общи варианти, но това, което няма да направи, е да Ви даде правната си преценка за ситуацията и това кой какви законови права има и при какви условия би бил защитен. Именно затова е препоръчително в повечето случаи да ползвате помощта на адвокат в процедурата по медиация.

Въз основа на горното - кога на практика бихте могли да участвате в медиация сами и по какъв начин би Ви бил полезен адвокат в медиацията?

В случай, че договаряте в медиация без адвокат, бихте били защитен реално, ако са изпълнени следните условия: ако сте добре запознат с правата си, с различните законови варианти за решение на казуса Ви, и със съдебната практика по въпроса, ако сте се консултирали подробно с адвоката си преди срещата по медиация, както и ако обсъждате с него варианти между отделните срещи по медиация и се консултирате с него преди да пристъпите към подписването на споразумение. Важно е и да имате опит в преговорите. Ако тези условия не са изпълнени, поемате реален риск да договорите споразумение, което да Ви ощети. Не на последно място адвокатът Ви би Ви помогнал и с преценката на това как да бъде формулирано споразумението, в каква форма да бъде изготвено то (писмено, писмено с нотариална заверка, или одобрено от съд като съдебна спогодба), както и какви са вариантите за защита при последващото му изпълнение, ако се наложи и принудително.

В този смисъл, участието в медиация без адвокат, е възможно, при условие, че се консултирате с такъв преди и по време на процедурата, така, че да получавате своевременно правни съвети , които защитават законовите Ви права и интереси. Това е рамката, в която ще имате свободата да договаряте. Без правната гледна точка може да се получи така, че да договорите нещо по-малко от това, което бихте могли да получите според закона, или да го направите във форма, която не осигурява законосъобразността или изпълнението на договореното споразумение.

В случай, че участвате в самите срещи по медиация с адвокат, това би Ви дало възможност задопълнителна гъвкавост, реакция на момента – с оглед на отправените предложения и обсъжданите варианти, както и помощ от втори опитен преговарящ, каквито обичайно са адвокатите.

От друга страна, ако участвате на срещите по медиация без адвоката си, това създава един допълнителен риск. Когато не е имал възможност да чуе обсъжданията, аргументите на другата страна, и не е имал възможност да разбере пълната картина на интересите – и Вашите и на другата страна, по-трудно би било адвокатът да Ви посъветва между срещите по медиациите как да действате, и какво споразумение да подпишете. Адвокатът винаги ще се стреми да Ви даде максимална защита от правна гледна точка, защото това му е работата. За да Ви помогне в медиация, той трябва да успее да едновременно да Ви осигури максимално изгодно решение от правна гледна точка (най-близо до това, което бихте получили в евентуално съдебно производство) и същевременно такова, каквото наистина би Ви било изгодно – например, защото ще Ви донесе бъдещи печалби, ще Ви спести време и разходи, ще Ви даде спокойствие и дългосрочни отношения с другата страна, и изобщо ще Ви остави доволен.

В този смисъл, ако трябва да се подредят вариантите за включване на адвокат, който да ви подкрепя в процедура по медиация, най-благоприятният е адвокатът да участва заедно с Вас - на някои или на всички срещи, или адвокатът да Ви консултира преди и между срещите и задължително преди споразумението.

Участието в медиация без адвокат е възможно , но е препоръчително да става при условията по-горе, за да се защитите максимално добре и да избегнете риска от договаряне на неизгодно споразумение.

МЕДИАТОР ИЛИ АДВОКАТ - КОЙ С КАКВО ПОМАГА?

Когато искате да се споразумеете по важен за Вас въпрос – например делба, родителски права, спор с търговски партньор или какъвто и да е друг спор, понякога е трудно да прецените какъв специалист ще Ви помогне.

Ако имате спорни въпроси помежду си и сте на крайно различни мнения с другата страна , и имате трудности, когато разговаряте директно един с друг, вероятно най-добре ще може да Ви съдейства медиатор.

Ако имате въпроси или не сте сигурни кой на какво има право по закон , и какви законовиварианти има за Вас, е препоръчително да се консултирате с адвокат.

След като сте наясно точно какви са законовите Ви права, както и след като сте изяснили за себе си какво целите – от човешка гледна точка и с оглед на личните Ви приоритети, е добър момент да седнете да разговаряте с другата страна. Именно в този разговор може да Ви бъде полезен медиатора, който ще смекчи нападките и напрежението от различните позиции, и ще Ви помогне да водите разговора по важните за всеки от Вас въпроси и да обсъдите варианти за общо решение.

На тази среща всеки ще може да постави исканията си. Работата на медиатора в тази ситуация е да изследва кой какви интереси има.

Например при делба – най-общо кой какви планове има за дяловете си от имотите – на кого му трябва дом за живеене, на кого – парите от имота, на кого – място, което да му носи доход, на кого – място, което да ползва от време на време, и т.н. Ако съсобствениците нямат желание да разкрият интересите си пред другите, медиаторът се среща с тях поотделно.

При спорове за родителски права , медиаторът ще изследва как всеки родител си представя най-благоприятния вариант за детето му, както и от какво време и участие в живота на детето си има нужда всеки от тях, за да се чувства пълноценен родител.

Освен да изследва интересите, медиаторът помага и като обсъжда с всеки поотделно (при условията на поверителност) какво реално очаква да получи с оглед на законовите възможности и съдебната практика. Например в случая на делба, ако един наследник има съвсем малък дял от един от имотите, той не може да очаква да получи целия имот като заплати дяловете на останалите, освен, ако те не се съгласят с този вариант, например поради това, че той има жилищна нужда, че е живял дълги години в този имот, и т.н. В случая с родителските права, може да се изследва например каква е съдебната практика за разпределяне на грижите и отговорностите между двамата родители.

В тези частни разговори между всяка страна и медиатора се изследва и какво би могъл да получи всеки, в случай, че не се постигне споразумение и се стигне до съд.

Накратко, медиаторът помага да се уговорят варианти, които максимално да отговарят на плановете и целите на всеки от участниците в медиацията, така, че да са доволни от резултата.

По време на медиацията или непосредствено преди оформяне на окончателното споразумение, всеки от участниците в медиацията може да се консултира с адвокат, ако смята, че не е запознат с правата си, или ако иска да се увери, че това, което договаря, отговаря на законовите му интереси.

Това е негово лично решение, по време на медиацията не е задължително да участват адвокати. Те участват, ако страните смятат, че имат нужда от някой, който да следи дали законовите им интереси ще бъдат запазени.

Адвокатите са особено полезни при преценката на това какво реално може да се очаква при евентуално съдебно дело и при разясняването на закона и съдебната практика, тъй като медиаторът няма право да дава правни консултации.

Медиаторът не може и да следи за защитата на интересите на всеки – той ръководи по неутрален начин договарянето, без да взема страна. Затова ангажимент на всеки участник в медиацията е да следи за защитата на интересите си, като се съветва със свой адвокат.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА АДВОКАТИТЕ?

Когато в ролята си на адвокат използвате в практиката си медиация:

 • Осигурявате на клиентите си най-благоприятното за тях решение.

Рядко се случва в съдебен процес да можете да гарантирате на клиента си желания от него резултат. Дори да дадете най-доброто от себе си, няма как да сте сигурни 100% какъв ще е крайният резултат. А в много случаи, дори при постановено съдебно решение в полза на клиента Ви, то просто не може да бъде изпълнено – било то защото другата страна няма средства, с които да се издължи, било то защото намира различни начини да осуети дори принудителното изпълнение на съдебното решение.

В медиацията имате възможност да помогнете реално на клиента си да договори нещо, което го удовлетворявабез риска какво ще бъде то и кога ще го получи. Изпълнението в повечето случаи става веднага и е доброволно, защото другата страна се е съгласила и преценила, че е изгодно и за нея.Наред с това, можете да осигурите на клиента си и допълнителни възможности, които не могат да бъдат обсъждани в съдебния процес – например за бъдещи сделки, от които кредитора по търговски спор да получи не само дължимото досега, но и печалби. А в случаите на спорове, свързани с режима на виждане и издръжката на деца – може да бъде договорено например повече време за бащите и по-висока издръжка – за майките, в сравнение с това, което биха получили в съда.

 • Затвърждавате репутацията си на адвокат, загрижен за доброто на клиента си, който договаря бързо, компетентно и с видими резултати.

Това, че полагате усилия, за да помогнете на клиента си да получи нещо повече, отколкото би могъл в съда или чрез преговори, Ви отличава като адвокат с висока професионална подготовка и силен ангажимент с интереса на клиента и се вижда от клиента Ви директно в процеса на медиация.

Защо да водя клиента си, след като е станало ясно, че с преговори няма да се разберем?

За добрия адвокат медиацията е един от инструментите, които използва, за да осигури на клиента си най-добрия и сигурен резултат. И се използва именно, когато преговорите по различни причини не са довели до споразумение.

В преговорите адвокатът, колкото и да е дипломатичен, остава в ролята на защитник на едната страна и няма как да получи пълното доверие на другата. Именно затова, медиаторът е помощник, който може да окаже незаменима подкрепа за постигането на целите на адвоката:

По-конкретно, ако сте адвокат, в лицето на медиатора може да разчитате на неутрален помощник, който:

 • помага да разговаряте по-лесно с другата страна,

 • помага да се намерят истинските си интереси и приоритети,

 • проучва варианти за решение от свое име, без да се налага разкривате предложенията си пред другата страна,

 • помага да прецените заедно с клиента си рамките на реалистичните решения,

 • помага да намерите повече варианти за решения и да изберете най-приемливия,

 • действа като ваш съюзник, когато трябва да убеждавате клиента си или другата страна,

 • служи като буфер срещу негодуванието на клиента и атаките на другата страна или адвоката й.

 • работи за вашата кауза – да осигурите на клиента си приемливо решение.

През цялото време, медиаторът работи ЗАЕДНО С ВАС, като съюзник, който да Ви подпомогне да договорите максимално добро решение за клиента си. И наред с това ще Ви помогне да затвърдите имиджа си на отговорен адвокат, който активно преговаря в защита на интересите на клиента си.

Всичко тези ползи от съвместната работа с медиатора са възможни, защото самата роля на медиатора е много различна от тази на адвоката. Той е обучен да разрешава спорове и да насочва преговори като неутрално лице. Именно затова той се ползва с доверието и на двете страни и има достъп до информация, която му помага да намери допирни точки там, където те не са станали видни в директните разговори между страните. Освен това, медиаторът използва множество дипломатически и психологически подходи, които значително улесняват разговора като свалят напрежението и го свеждат до въпросите по същество. Именно затова той ще Ви помогне да осигурите на клиента си много повече, отколкото с всеки друг метод.

Каква е финансовата полза за адвоката?

Наред с имиджовия резултат медиацията Ви дава и финансов резултат.

Обичайно е адвокатите да уговорят с клиента си възнаграждение за представителството по време на медиация.

Това означава, че дори, когато все още няма заведено съдебно дело, Вие получавате хонорар за това, че сте съдействали на клиента си да получи максимално близък до желания резултат, при това бързо и без излишни съдебни разходи и нерви.

Когато има заведено съдебно дело, в случай, че вече сте взели хонорара си за цялата инстанция, преминаването през медиация Ви спестява значителни усилия и време за ходене в съда и чакане за заседанията. Като същевременно получавате хонорар за участието си в медиация, какъвто прецените да договорите.

По същия начин, дори да не сте си събрали възнаграждението за съдебно дело, но заведете клиента си на медиация, Вие отново получавате възнаграждение както за това, че сте му осигурили благоприятен резултат в медиация, и сте били до него, така и за това, че сте подготвили евентуално споразумение.

Действително, понякога чистото възнаграждение, което бихте получили за представителство при медиация, би могло да е по-малко в сравнение с това за воденето на съдебен процес. Това е истина. Точно както и това, че като адвокат всеки преценява кое за него е приоритет – дали да работи за по-висок съдебен хонорар, губейки повече време, и поемайки риск по отношение на крайния резултат за клиента. Или да осигури на клиента си най-добрия възможен резултат като спести и на него и на себе си време, и получи нови клиенти от това, че е оставил един доволен след себе си.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ: project@bgmediation.com.