Полезно

ПРАВНА РАМКА

Основни закони в България

Закон за медиацията

Наредба по чл.8 от Закона за медиацията

Уредба на медиацията в Гражданския процесуален кодекс

 Граждански процесуален кодекс - разпоредби, които имат отношение към медиацията (чрез пряко посочване или косвено):

- чл. 78, ал.9 - относно връщане на 1/2 такса при постигане на спогодба;

- чл. 140, 145 - относно правомощията на съдията да "напъти" към медиация;

- чл.166 - относно възможността за медиатора да откажат да свидетелстват по дело, по което са били медиатори;

- чл. 229, ал.1, т.1 - относно възможността за спиране на делото по взаимно съгласие на страните - включително с цел да се проведе медиация;

- чл. 231, 232, 233, 234 - относно възможностите за прекратяване на делото в зависимост от резултата от медиацията – например чрез оттегляне или отказ от иска, представяне на съда на спогодба, постигната в резултат на процедура по медиация.

- чл. 321 - относно медиацията в производството по брачни дела - напътване, спиране, последици от медиацията;

- чл. 374 - относно медиацията в производството по търговски спорове - напътване;

- чл. 417, т.3 (във връзка с чл.410 и чл.418 от ГПК) - относно изпълнението на нотариално заверена спогодба (включително постигната в медиация) чрез искане за издаване на заповед за изпълнение, включително незабавно.

Уредба на медиацията в специални закони в България

Закон за защита на потребителите - чл.161н, чл.182, чл.184

Закон за авторското право и сродните му права - чл.40ж.

Уредба на медиацията в Европейския съюз

ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

ДИРЕКТИВА 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове

ЕВРОПЕЙСКИ НАРЪЧНИК ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В МЕДИАЦИЯТА

Доклад Правен балансьор - Медиация и добри чуждестранни практики

ПРИМЕРНИ КЛАУЗИ ЗА АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ

Повечето дружества обичайно включват арбитражни клаузи в търговските си договори като по-бърза и неформална алтернатива на съдебното производство.

В последните 10-15 години дружествата възприемат в допълнение и още по-ефективен механизъм за разрешаване на спора - включващ преговори и медиация като предварителни стъпки, преди да преминат към арбитраж или съд.

Примерна клауза за медиация и арбитраж:

"Всички спорове, породени от този договор, ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните, или чрез медиация, провеждана от медиатор към Център за …. . Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на 2 месеца от датата на уведомлението, отправено от една от страните за започване на преговори или медиация. В случай, че не бъде постигнато споразумение в този срок, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от Арбитражния съд към ………………, съгласно Правилника му.”

Примерна клауза за медиация

"Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани чрез медиация, провеждана от медиатор към Център за ……….. съгласно неговите Правила за медиация. При възникване на спор всяка от страните може да отправи до другата писмено уведомление, че желае започването на медиация. Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на до 2 месеца от датата на това уведомление. Медиацията се провежда от един или двама медиатори, посочени от всяка от страните, или от двете заедно”.

ПРИМЕРНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

До Център за ………………..

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

от Страна 1 и/или Страна 2

 

С настоящото моля да бъде започната процедура по медиация за разрешаването на спора, описан в настоящото заявление, която да бъде проведена от медиатор/и при Център за разрешаване на спорове София.

Моля да изпратите на другата страна копие от това заявление и да потърсите съгласието й да участва в медиация. (когато се подава от едната страна)

 

1. Страна 1:

2. Представител на Страна 1:

Име:

Име:

Адрес:

Адрес:

Телефон/факс:

Телефон/факс:

E-mail:

E-mail:

 

 

3. Страна 2:

4. Представител на Страна 2:

Име:

Име:

Адрес:

Адрес:

Телефон/факс:

Телефон/факс:

E-mail:

E-mail:

 

5. Описание на спора

Вид на спора:

История на спора - откога съществува, опити за разрешаване досега:

 

Други страни, засегнати от спора:

 

Съдебни дела във връзка със спора – не/да (какви и на какъв етап):

 

Кратко описание на спора:

 

 

6. Оценка на стойността на спора:

 

 

Приложение:

Документ за платена регистрационна такса от …. лв. съгласно Тарифата за таксите на Център за …………………………... (може да се внесат и след съгласие на втората страна за участие в медиацията)

 

Дата:

 

Страна 1 (представител на страна 1):

 

Страна 2 (представител на страна 2):

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ: project@bgmediation.com.

Полезно
Полезно