Среща във Висш съдебен съвет дава старт на мерките в посока задължителна медиация

 

 

На 12 юли се проведе среща във Висш съдебен съвет по инициатива на съдия Даниела Марчева, с основна тема „Медиацията като възможност за повишаване на ефективността на правосъдието“ – включително задължителната медиация по определени видове спорове.

 На срещата присъстваха председатели на съдилища от София, Варна, Бургас, Перник, Шумен, Председателят на Асоциацията на българските застрахователи, Председателят на Камарата на строителите, Директорът на Националния институт на правосъдието, Началникът на кабинета на Заместник-министър-председателя, отговарящ за съдебната реформа, представители на Висш Адвокатски съвет, практикуващи съдии с опит в препращането към медиация, медиатори и адвокати с опит в медиацията.

Целта беше обсъждането на конкретни възможности за законодателни промени, които да намалят тежестта на разходите и времето, които се губят от бизнеса и гражданите в съдебни процедури, и от друга страна да се намали натоварването на съда от дела, в които няма правен спор.

Основната тема беше по кои спорове е подходящо и полезно въвеждането на задължителна първа среща по медиация или друг механизъм за алтернативно разрешаване на спорове. В България процентът на спорове, отнасяни пред съда е много висок в сравнение с други държави. В САЩ и Израел например над 95% от споровете завършват със споразумение и не достигат разрешаване от съда – именно защото това спестява много голяма тежест – с оглед на разходите, времето и генерираните загуби от нерешаването на спора.

По-конкретно, на първо място се обсъди възможността за алтернативни механизми за разрешаване на застрахователни спорове и спорове в строителството – чрез арбитраж или медиация – в зависимост от вида на споровете. Там, където е необходима техническа оценка, или няма правен спор, включително при регресни искове в застраховането, да се обмисли използването на алтернативни способи  вместо съд. На този етап разходите по събирането на тези суми в застраховането са много големи, а събирането – сложен и бавен процес. Сумите от регресни искове, подлежащи на събиране ежегодно, са в размер на милиони.

На второ място се обсъди възможността за прилагането на задължителна медиация при споровете за комунално-битови услуги. Само делата, завеждани от Топлофикация София са близо 20 хиляди годишно. Положителният опит със сключването на споразумения чрез  обществените посредници към Топлофикация, включително чрез използването на медиация тези спорове, както и постигнатите споразумения с медиация по дела за комунално-битови услуги във Варна и София, показват, че по този начин се свежда до минимум тежестта на разходите за страните и в няколко часа се решават спорове, в които се уточняват неяснотите и недоразуменията в сумите и се уговаря удобен вариант за плащания.

На трето место се акцентира върху възможността за разрешаване с медиация на търговски и облигационни спорове, включително такива, в които участват банкови и небанкови финансови институции. Важността на тези спорове произтича и от това, че понякога в резултат от тях, се стига дори до несъстоятелност и загуба на бизнеса на цели компании.

Предстои да се обсъди кои точно търговски и облигационни спорове са подходящи за медиация. Интересна статистика беше представена от Варненски Окръжен съд, към който вече 3 години действа Център за медиация – в последните месеци размерът на материалния интерес на разрешените с медиация спорове надхвърля 214 000 лв., и показва, че споразумения чрез медиация вече се постигат и по сериозни търговски спорове.

Темата, която предизвика най-горещи дискусии – беше семейната медиация, по която се постигна принципно съгласие, че предстои да се въведе задължителна първа среща в медиация. Разбира се, дискусия предизвика въпросът дали това да се случва преди завеждането на съдебно дело и да бъде задължителна процесуална предпоставка за завеждането му, или ще се прави по задължително разпореждане на съдията, разглеждащ делото – в кой случай е подходящо да бъде насочен към медиация. Във всички случаи при провеждането на задължителна среща по медиация по тези спорове ще се запази възможността за постановяване на привременни мерки в защита на деца от съда, и в центъра на процедурата ще се държи най-добрия интерес на детето. Освен това задължителност се обсъжда само за първа среща, в която страните да се потопят в обсъждане на спорните въпроси, да освободят натрупаните емоции и да се насочат към обсъждане на конструктивни варианти, щадящи за детето и осигуряващи отглеждането му с грижата и личното и финансово участието на двамата родители.

Семейните спорове, подлежащи на задължителна първа среща по семейна медиация, ще бъдат внимателно описани, както и изключенията от тях, каквито са случаите на действително насилие.

Въвеждането на задължителна първа среща по медиация върви с пакет от мерки, осигуряващи сигурност на гражданите, че ще получат качествена и надеждна услуга. Контролът върху дейността на медиаторите, изискванията за тях, одобряването и последващото наблюдение върху дейността им ще се осъществява най-вероятно от орган под контрола на Министерство на правосъдието.

Наред с това се обсъди важността на ролята на съдията и адвокатите - при преценката на случаите, когато е подходящо да се проведе медиация, и за професионалното информиране и подкрепяне на гражданите и търговците в процедурата. Бяха изказани мнения, че в момента адвокатите не предлагат масово споразумения или медиация, заради рискът клиентът да се разочарова от „мекия“ невойнствен подход на адвоката. От друга страна обаче съдиите споделиха за това, че страните често изобщо не знаят за възможността да се договори споразумения с професионален независим помощник, какъвто е медиаторът – и с когото могат да обсъдят съображения и варианти, които никой не рискува да споделя пред другата страна и адвоката й. Така че се очерта необходимостта от информиране на страните от адвокатите за възможността за медиация и за плюсовете от задължителната първа среща, от които адвокатите могат най-добре да подготвят клиентите си да се възползват.

В резултат от сериозната професионална дискусия в тази среща бях очертани следващи стъпки по изготвяне на конкретни законодателни текстове за задължителната медиация през идните два месеца в широка професионална общност, които да бъдат представени и обсъдени в началото на есента, отново под координацията на Висшия съдебен съвет.

 

 

автор: Севдалина Александрова