ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

На 9 февруари, 2021г., съдийската колегия на ВСС единодушно гласува в подкрепа на концепцията за въвеждане на задължителна медиация по някои видове дела.

Дългогодишните усилия на "Център за разрешаване на спорове" дадоха своя резултат.

Представената концепция бе изготвена от работна група, в която участва като експерт и  Албена Комитова - работила по създаването  и развитието на почти всички съдебни центрове по медиация в България.

В изготвената концепцията са заложени следните основни цели:

- намаляване натовареността на съдилищата, за да се постигне по-ефективно правораздаване.

- утвърждаване на културата на споразумението като начин за разрешаване на спорове,

- увеличаване на използването на извънсъдебната медиация.

Въвеждането на задължителна съдебна медиация следва следните принципи:

- въвеждането на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела, която ще бъде част от самия граждански процес, а не предпоставка за предявяване на иск. Така задължителната медиация ще обхване само съдебните спорове, а не и извънсъдебните, където медиацията ще остане като доброволна възможност.

- задължителната съдебна медиация следва да бъде под формата на задължително участие на страните по делото в първа медиационна среща, а последващи срещи могат да бъдат осъществени само при съгласие на страните.

       - задължителната съдебна медиация ще бъде провеждана чрез съдебни центрове по медиация – структури, които са интегрирани в структурата на самите съдилища и се администрират от съдии и съдебни служители.

В работната група бяха обсъдени делата, които биха били подходящи за задължителна по закон съдебна медиация в хода на съдебното производство, а именно:

 • развод по исков ред;
 • спорове относно определяне и изменение на мерките, свързани с родителската отговорност;
 • спорове, свързани с разногласие по повод упражняване на родителските права и задължения;
 • определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото;
 • спорове между съсобственици;
 • спорове, свързани с отношения между собствениците на обекти в сграда в режим на етажна собственост;
 • съдебна делба – и в двете фази на делбата е необходимо да се провежда задължителна медиация, доколкото те имат различен предмет.

Бяха взети предвид и друга група дела, по които също е удачно да се използва задължителна съдебна медиация, но с оглед на различните проблеми при тях трябва да се направи предварителна преценка за това дали конкретният спор е подходящ за препращане към медиация. Тази преценка следва да се извърши от съдебния състав, който разглежда делото, като съдиите, разглеждащи първоинстанционни и въззивни дела, следва да преминат задължително обучение във връзка с подбора на подходящите за медиация дела

Подходящи за медиация дела, но след извършване на конкретна преценка и поради това по разпореждане на съда, което е задължително за страните по делото, са следните групи дела:

 • всички облигационни спорове, независимо от цената на иска, т.е. включително търговските спорове, с изключение на потребителските спорове и исковете за вреди от непозволено увреждане;
 • всички вещни спорове, независимо от цената на иска;
 • трудови спорове /при условие, че бъдат приети определени законови промени/;
 • спорове между съдружници в търговски дружества, включително за защита на членството, както и исковете за дружествен дял;
 • спорове, свързани с интелектуална собственост.

При посочените по-горе групи дела, които трябва или могат да бъдат препратени от съда към задължителна съдебна медиация, са предвидени и някои принципни изключения : при отсъствие на страна, при спорове, свързани с деца в риск, при спорове, по които е страна държавата.

До разширяването на обхвата на задължителната съдебна медиация по делата, които не са включени в обхвата ѝ, ще продължава да се прилага сегашният режим на препращане от съда и съгласие на страните да участват в процедура по медиация, която може да бъде проведена и в съответния съдебен център по медиация.

В концепцията подробно е посочено системното място на задължителната съдебна медиация в рамките на гражданския процес за различните видове производства.

Предвидени са и различни стимули и санкции за участие/неучастие на страните в процедурата по съдебната задължителна медиация.

В работната група е обсъдено устройството на съдебните центрове по медиация и подбор на медиаторите към тях:

В концепцията е предвидено, че териториално, съдебен център по медиация следва да има създаден към всеки окръжен съд, но с изнесени офиси в районните съдилища, извън населеното място, където е седалището на окръжния съд.

Един от най-важните въпроси е този за определянето на правилата и критериите за подбор на медиаторите към съдебните центрове. Създаването на уеднаквени правила ще гарантира в оптимална степен качеството на медиацията, което е гаранция за положителния ефект от въвеждането на задължителна съдебна медиация и изобщо за повишаване на доверието на обществото към медиацията.

Медиаторите, приети към съответния съдебен център по медиация в съответствие с уеднаквените правила за подбора им, следва да бъдат вписани (по подобие на вещите лица за съответния съдебен район), като за целта следва да се създаде специален регистър.

В концепцията е предвидено, че съдебните центрове по медиация трябва да бъдат структура на съда, като съответно им се даде статут, подобен на други отдели или бюра към съдилищата.

Заплащането на медиаторите към съдебните центрове по медиация е най-подходящо да бъде на принципа, използван и при вещите лица – да им се заплаща по определена тарифа и според извършените медиации, съответно съобразявайки отработените часове, като най-удачно изглежда разрешението финансирането на дейността на медиаторите да бъде осигурено от бюджета на съдебната власт, при което следва да бъде предвидено в бюджета за 2022 г.

При създаването на концепцията е взето предвид, че за да се постигнат целите на въвеждането на задължителната съдебна медиация и като се има предвид, че този институт се въвежда за пръв път в българското гражданско съдопроизводство, като същевременно представлява съществена промяна в начина, по който се осъществява правораздаването по граждански и търговски дела, е необходимо да се направи и практическа оценка на проблемите, които може да постави въвеждането на задължителната медиация. Това може да стане, като се предвиди първоначално пилотно въвеждане на задължителната съдебна медиация само в някои съдебни райони.

Поради това пилотното въвеждане на задължителната съдебна медиация следва да стане в местата, където към момента има изградени и функциониращи съдебни центрове по медиация, а именно към съдилищата в градовете София, Варна, Пазарджик и Перник.

Направените изводи след едногодишно функциониране на системата на задължителната медиация в посочените четири съдебна района ще бъдат използвани при въвеждането ѝ в останалите съдилища в страната.

С текста на концепцията може да се запознаете ТУК.