ВСС представя чрез публични събития пет нови центъра по медиация в окръжните съдилища във Велико Търново, Враца, Добрич, Пловдив и Сливен

Пет публични събития за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин ще се проведат в страната в периода 30 юли – 12 август 2020 г. Мероприятията са част от Дейност 4 по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Координатор от страна на Съвета е Марин Маринов – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна. Част от дейността е изграждането на пет центъра за медиация в петте апелативни съдебни райони, тяхното представяне пред обществеността и предоставяне на безплатни процедури по медиация.

Местоположението им е определено от ВСС, който осигури съответните помещения и офис обзавеждане в Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд - Враца, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Сливен. Центровете ще предоставят възможност за срещи, консултации и за реално провеждане на медиация, включително online и трансгранична.

Организатор на публичните събития е Сдружение „Център за разрешаване на спорове“, което ще разясни ползите от медиацията за гражданите, бизнеса и съда; ще представи успешни модели на работещи центрове по медиация и Централизирания електронен портал за медиация на Министерството на правосъдието. Предвидени са дискусии с участие на съдии, адвокати, медиатори и представители на местните общности, и презентиране на центровете по медиация, както следва:

- на 30.07.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Враца - Дом на техниката, конферентна зала;

- на 31.07.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Велико Търново – хотел „Премиер“;

- на 06.08.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Сливен – зала „Сливен“;

- на 07.08.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Добрич – конферентната зала в Окръжен съд - Добрич;

и на 12.08.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив.

Основната цел на проекта е намаляване на натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие. Очаква се увеличаването на броя на извънсъдебно решените спорове чрез медиация, да доведе до намаляване на броя на заведените съдебни дела и съответно да облекчи работата на съдилищата.

С проекта се предоставя възможност чрез максимално достъпни и лесни за използване средства за страните да се запознаят с възможностите за решаване на конкретен спор, предоставя се информация за решавани аналогични спорове и резултата от тях, за фазите, през които преминава процесът по медиация, както и тяхната продължителност, за разходите при приложение на този способ спрямо разходите при съдебно решаване на спор.

Новини
ВСС представя чрез публични събития пет нови центъра по медиация в окръжните съдилища във Велико Търново, Враца, Добрич, Пловдив и Сливен