Медиатор Даниела Големанова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски спорове,
Семейни спорове,
Потребителски спорове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Професия - юрист,
Образование - Висше, Степен Магистър по право, Степен магистър по история - СУ "Св.Кл.Охридски"
Опит - Сертифициран медиатор от 2012г. с опит в провеждане на медиации по възникнали спорове между съпрузи относно родителски права, търговски спорове между търговци относно изпълнение на търговски договори и неустойки за неизпълнение. Опит като юрист в областта на търговското, вещното, облигационното право, банково и застрахователно право, и процесуалното представителство по граждански и търговски дела
Работни езици за медиация
Български език,
Английски език,
Португалски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Офис в гр. София, бул."България" 50, вх.Б, ет.1, ап.2 тел. 02 444 44 05 ; моб.тел.: +359 88 959 5011; e-mail: office@ivesta-bg.com web page: www.ivesta-bg.com