Медиатор Милена Гюрова-Гунчева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни, екологични, медицински,търговски, вещни, трудови, наследствени, училищни, междусъседски и потребителски спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Медиатор. Магистър Управление на човешките ресурси. Преподавател, обучител по медиация, експерт и началник отдел"Административно обслужване", председател на Центъра за спогодби и медиация - Софийски районен съд(2014-2016
Работни езици за медиация
Български език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

гр.София - 1606, ул. Константин Иречек 7, ет 2, ап.7 Тел. 0887517399, 0894488623, e-mail: milena_nela@abv.bg