Албена Комитова

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, договорни, имотни, семейни

Анета Енчева

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове.

Атанас Карагьозов

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, трудови, дововорни и семейни

Байрям Дерменджиев

Спорове, по които се провежда медиация:
ТЪРГОВСКИ, СЕМЕЙНИ И ДР.

Благовеста Методиева Стефанова

Спорове, по които се провежда медиация:
На работното място - между работодател и работник . Спорове по търговски договори.

Валя Станкова

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, семейни, гражнаскоправни и интелектуална собственост.

Ванеса Панчовска

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейна и трансформираща медиация

Василиа Христева

Спорове, по които се провежда медиация:
Опит- Семейна медиация; Медиация при трудови спорове; Медиация на раб. място /Интереси: в спорове за интелект. собст.

Васко Райчинов

Спорове, по които се провежда медиация:
граждански спорове, парични спорове, търговски спорове и потребителски спорове

Вера Янева

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски, граждански

Веселина Благоева

Спорове, по които се провежда медиация:
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове и спорове в областта на европейското право.

Виктор Данов

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, имуществени, семейни

Виктория Младенова

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, граждански и други спорове между физически и/или юридически лица.

Виолета Момчилова-Колева

Спорове, по които се провежда медиация:
Трудови, търговски, бизнес, административни, договорни, граждански.

Георги Алексиев

Спорове, по които се провежда медиация:
търговска медиация

Гергана Келиванова Капио

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни, имуществени, училищна медиация

Даниела Големанова

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски спорове, Семейни спорове, Потребителски спорове.

Даниела Петкова

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, семейни, имуществени

Даринка Дойчева

Спорове, по които се провежда медиация:
Граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, парични дългове.

Дияна Томова

Спорове, по които се провежда медиация:
Граждански, търговски, семейни.

Ева Грекова

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни спорове Наследствени спорове Имуществени спорове Спорове за недвижими имоти Граждански спорове Търговски спорове Потребителски спорове Трудови спорове Договорни спорове Училищни спорове Застрахователни спорове Административни спорове

Евангелос Карафотакис

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски и Финансови между фирми или/и между фирми и държава

Емил Турлаков

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски и застрахователни щети

Иван Паличев

Спорове, по които се провежда медиация:
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове, спорове в областта на европейското право.

Катина Клявкова

Спорове, по които се провежда медиация:
семейна, училищна, медиация на работното място, трансформираща, бизнес медиация, онлайн медиация, по вещноправни спорове

Катя Маринова

Спорове, по които се провежда медиация:
провеждам медиация по гражданско правни спорове: семейно, търговско, трудово право

Керачка Михаел

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни - споразумение за развод по взаимно съгласие, семейни с международен елемент, споделено родителство, режим за виждане с детето. Наследствени, Потребителски - туристически пътувания, транспорт, хотелско обслужване, Граждански, Застрахователни, Търговски спорове,

Коцо Миланов

Спорове, по които се провежда медиация:
търговска медиация - имуществено, автомобилно и транспортно застраховане, строителство, вътрешен и международен автомобилен транспорт, вкл. превоз на опасни товари по шосе (ADR), оценки на машини и съоръжения, други

Красимир Кръстев

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговска, семейна и административна медитация

Лидия Димитрова Манова - Стефанова

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски спорове

Лилия Миланова

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски и договорни. Имотни.

Любов Миронова

Спорове, по които се провежда медиация:
Спорове между съдружници Бизнес спорове вкл. с клиенти Бракоразводни и семейни спорове Спорове на етажната собственост

Маргарита Георгиева Мавродиева

Спорове, по които се провежда медиация:
Разрешава семейни, трудови, търговски, имотни и договорни спорове.

Мариана Войкова

Спорове, по които се провежда медиация:
Граждански спорове Спорове, свързани със съпружески , фамилни и наследствени отношения Спорове по договорни отношения Търговски сделки и междуфирмена задлъжнялост Трудови спорове

Мариана Трифонова

Спорове, по които се провежда медиация:
семейни; търговски; неизпълнение по договори; етажна собственост; вещни права; наследствени спорове; трудови спорове; спорове за имоти, в т.ч. земеделски земи

Марин Маринов Ичев

Спорове, по които се провежда медиация:
граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове

Мария Ганчева

Спорове, по които се провежда медиация:
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове и спорове в областта на европейското право

Мария Миталова

Спорове, по които се провежда медиация:
граждански, търговски, семейни, трансгранични, трудови, вещни и бизнес спорове.

Милена Гюрова-Гунчева

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни, екологични, медицински,търговски, вещни, трудови, наследствени, училищни, междусъседски и потребителски спорове

Милена Зетова

Спорове, по които се провежда медиация:
семейни, търговски, имуществени, трудови

Митко Тодоров

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски, семейни, училищна медиация

Нели Каменова

Спорове, по които се провежда медиация:
МЕДИАЦИЯТА е удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове.

Николай Велков

Спорове, по които се провежда медиация:
при търговски спорове при договорни спорове при спорове за недвижими имоти при спорове при строителство при наследници

Николай Тотев

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, семейни, училищни, етажна собственост, застрахователни, трудови, потребителски

Нина Костенарова

Спорове, по които се провежда медиация:
Граждански спорове Търговски спорове Наследствени спорове Имуществени спорове Спорове за недвижими имоти Семейни спорове

Пепи Кузева

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, Семейни, Имуществени

Пешка Чернокожева

Спорове, по които се провежда медиация:
граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, междусъседски, потребителски и др.

Росица Тодорова - Рангелова

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни, съсобственост и делби, вещноправни спорове, непозволено увреждане, търговски, трудови и потребителски спорове.

Росица Тодорова Тодорова - Рангелова

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни дела, съсобственост и делби, непозволено увреждане, търговски и трудови спорове, потребителски спорове и др.

Севдалина Александрова

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни, търговски, имуществени

Силвия Венциславова Хубанова

Спорове, по които се провежда медиация:
Разрешава търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове.

Станимир Стоянов

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни спорове, спорове между наследници, спорове за недвижими имоти, трудови спорове, търговски спорове

Станислава Дионисова

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски, семейни, административни

Стефка Върбанова

Спорове, по които се провежда медиация:
В сферата на строителството, администрацията, образованието, и др.

Таня Мъндева

Спорове, по които се провежда медиация:
граждански, търговски, семейни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица.

Теодора Божилова

Спорове, по които се провежда медиация:
семейни, договорни, търговски

ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВСКА И ТРУДОВА МЕДИАЦИЯ

Спорове, по които се провежда медиация:
Медиация по трудови и търговски спорове, медиация на работното място, бизнес медиация и преговори, онлайн и трансгранична медиация, спорове между съдружници и бизнес партньори, граждански и административни спорове.

Цветан Манчев

Спорове, по които се провежда медиация:
трудови, семейни, имотни, търговски

Център "Споразумения"

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски, имуществени, договорни, семейни

Център 3 ММ-Консулт - Медиация

Спорове, по които се провежда медиация:
Бизнес медиация, Семейна медиация, асистирани преговори при многостранни конфликти.

Център АДР България ООД

Спорове, по които се провежда медиация:
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове, спорове в областта на европейското право

Център Бургас

Спорове, по които се провежда медиация:
Търговски

Център Възможност за всеки

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни, търговски, имотни, договорни и трудови спорове.

Център ЕС ПИ ЕС ВИ БАЛАНС ООД

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски, трудови, имуществени

Център Ес Пи Ес Ви Баланс ООД

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски, трудови, имуществени

Център Пловдив

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни

Център за извънсъдебно разрешаване на спорове

Спорове, по които се провежда медиация:
ТЪРГОВСКИ, СЕМЕЙНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ

Център за медиация Ахая

Спорове, по които се провежда медиация:
- семейна медиация; - медиация в училище; - медиация на работното място; - бизнес и търговска; - по вещноправни спорове; - трансформираща; - възстановително правосъдие; - онлайн медиация и трансгранична медиация;

Център за медиация „Итера“

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски

Център за разрешаване на спорове

Спорове, по които се провежда медиация:
търговски, семейни, имотни, договорни

Център по Медиация "Супита"

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейна медиация, търговски спорове, спорове между кредитори и длъжници, договорни спорове, спорове за недвижими имоти, спорове между наследници, застрахователни спорове, трудови спорове, потребителски порове.

Център по медиация "Съгласие"

Спорове, по които се провежда медиация:
- търговски спорове; - трудови спорове; - семейни спорове.

Център по медиация за алтернативно и извън съдебно разрешаване на спорове

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни спорове Наследствени спорове Имуществени спорове Спорове за недвижими имоти Граждански спорове Търговски спорове Потребителски спорове Трудови спорове Договорни спорове Училищни спорове Застрахователни спорове Административни спорове

д-р Петя Стефанова Неделева

Спорове, по които се провежда медиация:
Семейни спорове Наследствени спорове Междусъседски спорове Спорове във ВУЗ Спорове в училища

Центровете за медиация са обединения на медиатори или организации – дружества или с нестопанска цел, които предоставят професионално услугата медиация.

Центровете за медиация могат да Ви помогнат в няколко насоки:

  • Да прецените дали медиацията би била подходяща за Вашия конкретен случай, като Ви изслушат и обсъдят заедно с Вас плюсовете и минусите на процедурата,
  • Да организират среща за медиация – като потърсят съгласието на другата страна за провеждане на медиация, предоставят Ви избор от проверени и опитни специалисти в областта на Вашия спор и координират удобно време за провеждане на медиация,
  • Да осигурят провеждането на една или няколко срещи по медиация – в тях независим специалист по разрешаване на спорове - медиатор, ще Ви помогне за намирането на оптимални решения за Вашия случай – в среща заедно с вас и другата страна в спора, или поотделно с всеки. Повече за това какво можете да очаквате от медиаторите и процедурата можете да намерите в секцията МЕДИАЦИЯ.

Центровете за медиация са частни образувания. Те са различни от съдебните програми за медиация. Съдебните програми за медиация (които на места се наричат още центрове или програми за медиация към съдилищата), имат различна цел и услуги – те препращат дела, висящи пред съответния съд, към медиация, и помагат при организирането на процедура по медиация. Повече информация за тях, можете да видите в секция Съдебни програми за медиация.

Mediation.bg не носи отговорност за правилата, тарифата и данните за контакт, предоставени от центровете за медиация и медиаторите, както и дали извършват работата си в съответствие с тях.

 

ЗАЯВКА НА ЦЕНТЪР ИЛИ МЕДИАТОР

За да заявите център за медиация, който да бъде вписан на този сайт, моля попълнете тази форма. Моля, посочете и пълни и точни данни за контакт във формата - адрес, телефон, e-mail, по желание и уебсайт. Попълвайте в стандартен шрифт, с обичайните главни и малки букви.

За да заявите медиатор, който да бъде вписан на този сайт, моля попълнете тази форма. Моля, посочете и пълни и точни данни за контакт във формата - адрес, телефон, e-mail, по желание и уебсайт.  Попълвайте в стандартен шрифт, с обичайните главни и малки букви.

ВСИЧКИ ПОЛЕТА И ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

Без тях няма как да бъдете вписани на този сайт и откривани от потребителите.

С попълването на формата за вписване на център или медиатор, Вие се съгласявате представените от Вас данни да бъдат публикувани за потребителите точно както сте ги подали. Те ще бъдат използвани единствено за целите на предоставянето им на този сайт и достъп на потребителите до Вас.

Заяви център Заяви медиатор